هیأت داوران بازگشت

رشته آگهی دیواری (پوستر)

قباد شیوا
ابراهیم حقیقی
مصطفی اسداللهی

رشته تصویرگری

محمدعلی بنی‌اسدی
مهران زمانی
کیانوش غریب پور

رشته کارتون

کامبیز درمبخش
بهرام عظیمی
جمال رحمتی

رشته عکاسی

اسماعیل عباسی
افشین شاهرودی
بابک برزویه