گزارش تصویری
آیین افتتاحیه و اهدای جوایز نخستین جایزه هنری قلب تهران / 1396/06/07
انتخاب و داوری بخش آگهی دیواری (پوستر) / 1396/05/20
انتخاب و داوری بخش کارتون / 1396/05/18
شورای هنری و دبیران
بهرام کلهرنیا (پوستر)
علی هاشمی شهرکی (تصویرگری)
مسعود شجاعی طباطبایی (کارتون)
محمدمهدی رحیمیان (عکاسی)
 
شورای برگزاری
دبیر جایزه هنری: مسعود زنده‌روح کرمانی
مدیر هنری: علیرضا کریمی صارمی
مدیر اجرایی: حسن غفاری